گوسفندها دو رفتار متفاوت دارند. وقتی تنها هستند مظلوم‌نما اما وقتی دسته‌جمعی جایی باشند شجاعتی باورنکردنی به‌دست آورده و به گروهی شورش‌گر و معترض تبدیل می‌شوند. مدل حرف زدن آن‌ها با شعر و جمله‌های قافیه‌دار است.

اگر دوست دارید بیشتر با گوسفند‌ آشنا شوید روی لینک زیر بزنید:

آشنایی با گوسفند