اعتراض مدنی

آقای دوشاکی

/post-3

مردی ۴۰ ساله، سیبیل کلفت و جاهل مآب؛ اما برعکس ظاهرش بسیار با نزاکت است.