ایتار

گذشت کردن یا ازخودگذشتگی؟

/forgiveness-2

در لغت‌نامه دهخدا معنی گذشت کردن برابر با عفو کردن، بخشیدن و هبه کردن آمده است. هبه کردن یعنی دادن چیزی به کسی بدون عوض. معنی بخشندگی نیز نزدیک به گذشت کردن است اما از خودگذشتگی معنی متفاوتی دارد.از خود گذشتگی یعنی گذشتن از جان، گذشتن از خود، گذشتن از چیزی که جان و حیات ما به آن وابسته است.