دانشجوی شریف

پیکان

/post-4

جوانکی دانشجو و نابغه است، البته نبوغ او با کمبودها و نواقصی همراه است.