شجاعت

گوسفند

/post-8

گوسفندها دو رفتار متفاوت دارند. وقتی تنها هستند مظلومند اما دسته‌جمعی شجاعتی باورنکردنی دارند.گوسفندها دو رفتار متفاوت دارند.