منظم

سطل

/post-12

سطل، شوهر چاه، ریزه میزه و وسواسی است.